పెద్దమ్మ కోరిక 44

By | January 9, 2021
telugu stories kathalu novels పెద్దమ్మ కోరిక 44 కీర్తి : అన్నయ్యా .......... ఎవరో పెద్దమ్మ అని కిందకుదిగి , పెద్దమ్మా పెద్దమ్మా ......... అని ఆప్యాయంగా బుగ్గను స్పృశించి , అన్నయ్యా ......... కదులుతున్నారు అని కెకెయ్యడంతో ,  థాంక్ గాడ్ ......... అనుకుని ఏమాత్రం ఆలస్యం చెయ్యకుండా దగ్గరకువెళ్లి రెండుచేతులతో ఎత్తుకున్నాను . ఒక్కసారిగా మాటలకు అందని ఏదో దివ్యమైన - స్వచ్ఛమైన ఫీల్ - భగవంతుణ్ణి ప్రార్థించేటప్పుడు మనం అనుభవించే దైవ సంబంధమైన అనుభూతి కలిగి వొళ్ళంతా జలదరించినట్లు అలా కదలకుండా

పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి

 
You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *