మనసున మనసై 11

మనసున మనసై 11  'ఏం లేదు బాగానే వుంది. రాత్రి ఏదో పార్టీకెళ్ళాను. పడుకోవడం ఆలస్యం అయింది.'దమయంతి అత్తవారి బంధువుల పెళ్ళికేనని దమయంతి
You must be logged in to view the content.

మనసున మనసై 10

మనసున మనసై 10  'శ్రీధర్, ఓసారి ఇంట్రడ్యూస్ చెయ్యకూడదూ-అంత అందమైన అమ్మాయిని పరిచయం చేసుకునే అదృష్టానివ్వరాదు యీ మిత్రునికి'.
You must be logged in to view the content.

మనసున మనసై 9

మనసున మనసై 9  తండ్రి ఆఫీసు నుంచి డైరెక్ట్ గా నర్సింగ్ హోముకు వచ్చాడు. తండ్రి రావడంతో తడబడింది జయంతి మొహం ముడుచుకుని
You must be logged in to view the content.

ఇదీ కధ 9

ఇదీ కధ 9  "డాక్టర్ గారూ! మా తల్లి గారి కోరిక నెరవేర్చడానికి నేను సిద్దంగా ఉన్నాను." సాగర్ మంత్ర ముగ్దుడిలా డాక్టర్ ముందు నిలబడి అన్నాడు.
You must be logged in to view the content.

ఇదీ కధ 8

ఇదీ కధ 8 ప్రొఫెసర్!' సాగర్ బిగ్గరగా అరిచాడు. చంద్రశేఖర్ తొట్రుపాటు పడ్డాడు.    "ఏమైంది , సాగర్!' భుజం పట్టుకొని ఊపుతూ అన్నాడు.    "నా బుర్ర
You must be logged in to view the content.

ఇదీ కధ 7

ఇదీ కధ 7  "బయటకు ఎలా వెళ్ళావ్?"    "తెలియదు."    "ఎవరన్నా తీసుకువెళ్ళారా? నీ అంతట నీవే వెళ్ళావా?"    "తెలియదు"    "సాగర్ వచ్చి తీసుకెళ్లాడా?"
You must be logged in to view the content.

ఇదీ కధ 6

ఇదీ కధ 6  "ఇదంతా మనవాడి పనేనయ్యా యస్పీ గారూ! "సాగర్! ఏమిటిదంతా? మాధవిని తీసుకుని ఎక్కడికి వెళ్ళావ్?" ఆ గొంతు వినడంలో సాగర్
You must be logged in to view the content.

మనసున మనసై 8

మనసున మనసై 8  'ఓ అదా అర్ధం అయిందిలే...' ఇంకా ఏదో చెప్పేలోగా జయంతి ఇల్లు వచ్చింది- జయంతి డోరు తెరిచి దిగి 'థాంక్స్ ఫర్ ది లిఫ్ట్- గుడ్
You must be logged in to view the content.

మనసున మనసై 7

మనసున మనసై 7   "ఓ సారీ, చాలురా బాబూ మీ జోకులతో హోటలు అదరగొట్టేస్తున్నాం. పల్లెటూరి బైతులనుకోగలరు....' శ్రీధర్ నెమ్మదిగా అన్నాడు. అంతే కాసేపు
You must be logged in to view the content.

మనసున మనసై 6

మనసున మనసై 6    'నే చచ్చే వరకు పోదు' కసిగా అంది జయంతి. దమయంతి నవ్వింది. 'అక్కా చిన్నప్పటి సుమతి పద్యం గుర్తు తెచ్చుకో. 'తన కోపమే తన శత్రువు
You must be logged in to view the content.