మనసున మనసై 9

మనసున మనసై 9  తండ్రి ఆఫీసు నుంచి డైరెక్ట్ గా నర్సింగ్ హోముకు వచ్చాడు. తండ్రి రావడంతో తడబడింది జయంతి మొహం ముడుచుకుని
You must be logged in to view the content.

ఇదీ కధ 9

ఇదీ కధ 9  "డాక్టర్ గారూ! మా తల్లి గారి కోరిక నెరవేర్చడానికి నేను సిద్దంగా ఉన్నాను." సాగర్ మంత్ర ముగ్దుడిలా డాక్టర్ ముందు నిలబడి అన్నాడు.
You must be logged in to view the content.

ఇదీ కధ 8

ఇదీ కధ 8 ప్రొఫెసర్!' సాగర్ బిగ్గరగా అరిచాడు. చంద్రశేఖర్ తొట్రుపాటు పడ్డాడు.    "ఏమైంది , సాగర్!' భుజం పట్టుకొని ఊపుతూ అన్నాడు.    "నా బుర్ర
You must be logged in to view the content.

ఇదీ కధ 7

ఇదీ కధ 7  "బయటకు ఎలా వెళ్ళావ్?"    "తెలియదు."    "ఎవరన్నా తీసుకువెళ్ళారా? నీ అంతట నీవే వెళ్ళావా?"    "తెలియదు"    "సాగర్ వచ్చి తీసుకెళ్లాడా?"
You must be logged in to view the content.

ఇదీ కధ 6

ఇదీ కధ 6  "ఇదంతా మనవాడి పనేనయ్యా యస్పీ గారూ! "సాగర్! ఏమిటిదంతా? మాధవిని తీసుకుని ఎక్కడికి వెళ్ళావ్?" ఆ గొంతు వినడంలో సాగర్
You must be logged in to view the content.

మనసున మనసై 8

మనసున మనసై 8  'ఓ అదా అర్ధం అయిందిలే...' ఇంకా ఏదో చెప్పేలోగా జయంతి ఇల్లు వచ్చింది- జయంతి డోరు తెరిచి దిగి 'థాంక్స్ ఫర్ ది లిఫ్ట్- గుడ్
You must be logged in to view the content.

మనసున మనసై 7

మనసున మనసై 7   "ఓ సారీ, చాలురా బాబూ మీ జోకులతో హోటలు అదరగొట్టేస్తున్నాం. పల్లెటూరి బైతులనుకోగలరు....' శ్రీధర్ నెమ్మదిగా అన్నాడు. అంతే కాసేపు
You must be logged in to view the content.

మనసున మనసై 6

మనసున మనసై 6    'నే చచ్చే వరకు పోదు' కసిగా అంది జయంతి. దమయంతి నవ్వింది. 'అక్కా చిన్నప్పటి సుమతి పద్యం గుర్తు తెచ్చుకో. 'తన కోపమే తన శత్రువు
You must be logged in to view the content.

మనసున మనసై 5

మనసున మనసై 5  'డోంట్ బీ స్టుపిడ్' మొహం ఎర్రబడగా అంది జయంతి.ఉషారాణి సరదాగా అన్న మాటలు జయంతి మనసులో ఆశల బీజం నాటినట్లయింది.
You must be logged in to view the content.

మనసున మనసై 4

మనసున మనసై 4  "మీ అక్క నన్ను చేసుకోవడం నాకు వరం అయిందనుకుంటున్నాను" తమాషాగా అన్నాడు. "ఎందుకు?" ఆశ్చర్యంగా చూసింది దమయంతి.
You must be logged in to view the content.
Page 142 of 143
1 140 141 142 143