అర్దరాత్రి ఆడపడుచులు 1

ఏప్రిల్: ఫస్టు తారీకు: “గుడ్ మార్నింగ్ పప్పీ! హాపీబర్త్ డే టూ యూ!” అన్నారు రమణమూర్తి జానకీ సెకండ్ బెడ్ రూంలో పడుకుని ఉన్న సృజనమీదికి వంగి చూస్తూ. “బర్త్ డే” అన్నమాట చెవినపడగానే చటుక్కున లేచికూర్చుంది పదమూడేళ్ళ సృజన. ఆమె మొహంలో నిద్రమత్తు స్పాంజితోతుడిచేసినట్లు ఒక్కసారిగా మాయమైపోయిసంతోషం తొంగి చూసింది. “థాంక్స్ నాన్నా! థాంక్యూ అమ్మా!” అక్కడే పడుకుని ఉన్న తొమ్మిదేళ్ళ సంజయ్, ఆరేళ్ళ స్పందనా కూడా ఈ సందడికి లేచి ఆవలిస్తూ “హాపీబర్త్ డే అక్కా!” అన్నారు. “థాంక్యూ… Read More »

ఇదీ కధ 12

ఇదీ కధ 12   "సాగర్" మాధవి కళ్ళు అర్ధ్రమైనాయి.    "నువ్వు నువ్వు నిజంగా....."    "దేముడివి! అదేగా నీ డైలాగ్......ఇది మరీ పాత సినిమా డైలాగ్."
You must be logged in to view the content.

ఇదీ కధ 11

ఇదీ కధ 11"అదే గదా నేను చెప్పడం! మాధవిని చూడు ! ఎంత ముచ్చటగా ఉన్నదో! ఇలాంటి పిల్లల మీదనా మీ పరిశోధనలూ! ఇవన్నీ నిజంగా మతి ఉన్న వాళ్ళు చేయాల్సిన
You must be logged in to view the content.

ఇదీ కధ 10

ఇదీ కధ 10     పాపా? నీ పేరు ?" ప్రొఫెసర్ కంఠం గంభీరంగా వున్నది.    "సునీత"    "కాదు! మాధవి"    "కాదు! సునీత"    "సునీత అని ఎవరు పిలిచేవాళ్ళు?"
You must be logged in to view the content.

మనసున మనసై 11

మనసున మనసై 11  'ఏం లేదు బాగానే వుంది. రాత్రి ఏదో పార్టీకెళ్ళాను. పడుకోవడం ఆలస్యం అయింది.'దమయంతి అత్తవారి బంధువుల పెళ్ళికేనని దమయంతి
You must be logged in to view the content.

మనసున మనసై 10

మనసున మనసై 10  'శ్రీధర్, ఓసారి ఇంట్రడ్యూస్ చెయ్యకూడదూ-అంత అందమైన అమ్మాయిని పరిచయం చేసుకునే అదృష్టానివ్వరాదు యీ మిత్రునికి'.
You must be logged in to view the content.

మనసున మనసై 9

మనసున మనసై 9  తండ్రి ఆఫీసు నుంచి డైరెక్ట్ గా నర్సింగ్ హోముకు వచ్చాడు. తండ్రి రావడంతో తడబడింది జయంతి మొహం ముడుచుకుని
You must be logged in to view the content.

ఇదీ కధ 9

ఇదీ కధ 9  "డాక్టర్ గారూ! మా తల్లి గారి కోరిక నెరవేర్చడానికి నేను సిద్దంగా ఉన్నాను." సాగర్ మంత్ర ముగ్దుడిలా డాక్టర్ ముందు నిలబడి అన్నాడు.
You must be logged in to view the content.

ఇదీ కధ 8

ఇదీ కధ 8 ప్రొఫెసర్!' సాగర్ బిగ్గరగా అరిచాడు. చంద్రశేఖర్ తొట్రుపాటు పడ్డాడు.    "ఏమైంది , సాగర్!' భుజం పట్టుకొని ఊపుతూ అన్నాడు.    "నా బుర్ర
You must be logged in to view the content.

ఇదీ కధ 7

ఇదీ కధ 7  "బయటకు ఎలా వెళ్ళావ్?"    "తెలియదు."    "ఎవరన్నా తీసుకువెళ్ళారా? నీ అంతట నీవే వెళ్ళావా?"    "తెలియదు"    "సాగర్ వచ్చి తీసుకెళ్లాడా?"
You must be logged in to view the content.